A jogász válaszol: mit tehetünk azért, hogy gyermekünk magyarul tanulhasson ukrán tannyelvű iskolában?

A jogász válaszol: mit tehetünk azért, hogy gyermekünk magyarul tanulhasson ukrán tannyelvű iskolában?

Elsősorban vessünk egy pillantást az ukrán nyelvpolitikára!
Ukrajna állami nyelvpolitikájáról szóló törvényének 3. cikkelye kimondja, hogy mindenkinek, függetlenül származásától, nemzeti hovatartozásától, kulturális identitásától vagy vallási nézeteitől, joga van szabadon használnia anyanyelvét a köz- és magánéletben egyaránt, tanulmányait anyanyelvén végeznie.


A törvény megnevezi Ukrajna nemzetiségi (kisebbségi) nyelveit, melyek közt szerepel például az orosz, a lengyel, a német, a ruszin, a szlovák és persze a magyar. Ezenkívül meghatározza azt is, hogy egy nyelv akkor nevezhető „regionális” vagy kisebbségi nyelvnek, ha egy adott település lakosainak tíz százaléka az említett nyelvet használja. Amennyiben egy nyelv nem éri el ezt a küszöböt, a helyi tanács akkor is hozhat határozatot idevágó intézkedések javára indokolt esetekben, például a lakosok csoportos kérelme nyomán.

Az adott régió nyelvi összetételét százalékos arányban népszámlálási adatokból ismerhetjük meg.

Az ukrán oktatási törvény 18. cikkelyének 4. pontja kimondja, hogy az állami és önkormányzati iskolákban az oktatás minden szintjén a kisebbségi nyelven folyó oktatás szüksége a diákok (kiskorúak esetében a szülők vagy a törvényes gyámok) kérelmei alapján határozható meg, igény esetén a tanév bármely szakaszában.

Foglaljuk össze, hogy mi szükséges ahhoz, hogy magyar nyelvű osztályt hozzunk létre ukrán tannyelvű iskolában:

1. Az ukrán közoktatásról szóló törvény előírja, hogy az iskolákban 5-nél kisebb és 30-nál nagyobb létszámú osztályok nem lehetnek. Ha a magyar tannyelvű osztályt igénylő tanulók (szülők) száma megfelel az előírásoknak, a hatóságok kötelesek figyelembe venni a kérelmeket, és létrehozni az osztályokat.

2. Az iskolák tevékenységét a városi tanács vagy – falusi iskolák esetében – a járási közigazgatási hivatal oktatási osztálya irányítja. Így célszerű egyenesen hozzájuk fordulni, de a kérvényt a szóban forgó iskola igazgatójának is küldhetjük, aki továbbítja a kérelmet.
3. A legfontosabb lépés az, hogy összegyűjtsünk megfelelő számú tanulót (szülőt) ahhoz, hogy a kérelmünket figyelembe vegyék az illetékes szervnél. Ahhoz, hogy létrehozzanak egy új osztályt, 15-25 aláírást kell összegyűjteni.

4. A kérvényt tanulónként mind a két szülőnek alá kell írnia.

A kérvény szövege a következőket foglaja magába:
a jobb felső sarokban a címzett hivatal megnevezését, az illetékes nevét és beosztását (például: Начальнику управління освіти Берегівської міської ради, Пилипенко Маріанні Василівні), alá a szülők teljes nevét, lakcímüket és telefonszámaikat tüntetjük fel.
Kicsivel lejjebb, középen a kérvény (Заява) szót, aztán jöhet a kérvény szövege, vagyis megfogalmazzuk, hogy miért is fordulunk az illetékes hivatalhoz. A kérelmünkben feltüntetjük az iskola teljes nevét, az évfolyamok számát, melyeken magyar nyelvű oktatást kérünk, továbbá az ügyintézéssel megbízott szülő nevét és elérhetőségeit, akinek elküldheti a választ a hivatal.
Például:
У зв’язку з необхідністю отримання освіти нашими дітьми рідною мовою, просимо створити для дітей, зарахованих у 2-й клас середньої школи № 00 міста Берегове, клас з угорською мовою навчання.Просимо розглянути заяву і направити відповідь на ім’я Мінто Яноша Яношовича (м. Берегове, вул. Берегівська, 00, кв. 00) у строки, визначені Законом України “Про звернення громадян”.)

Alatta a dátum, mellette a szülők aláírásai.

5. Kiegészítésként a gyerekek anyakönyvi kivonatainak másolatait adjuk hozzá a levélhez.

A csoportos kérelmet az Ukrán Postán (Ukrposta) keresztül ajánlott levélként (цінний лист), „csomagleírással” („Опис вкладення”) és a kézbesítés igazolását kérő kérvénnyel (повідомлення про вручення) kell feladni. Ezek kitöltésében a posta dolgozói segítenek.

A boríték felső jobb sarkában a következők szerepeljenek: „цінний лист на 1 (одну) гривню”. A borítékot, a csomagleírást két példányban és a kézbesítési elismervényt (azaz a tértivevényt) átadjuk a posta dolgozójának, aki átnézi a küldeményt, és előkészíti azt a továbbküldéshez. Ezután a feladó megkapja a számlát és a csomagleírás másodpéldányát. A levél átadása után a feladó értesítőt kap a postától a küldemény kézbesítéséről.

Attól a naptól kezdve, hogy a feladó megkapja az értesítést arról, hogy a címzett átvette a levelet, megkezdődik a visszaszámlálás. A tisztviselőknek 15 napon belül mérlegelniük kell a kérelmet, döntést kell hozniuk az ügyben, s erről tájékoztatniuk kell a kérelmezők által megnevezett személyt.

Ha 15 nap elteltével az illetékesek nem hoztak döntést, és/vagy nem értesítették az említett személyt erről, akkor újabb kérvény nyújtható be.

Kárpátalja.ma