Magyar nyelvű szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók támogatása – kárpátaljai regionális pályázat

Magyar nyelvű szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók támogatása – kárpátaljai regionális pályázat

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
A 1622/2015. (IX. 8.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel, a kárpátaljai egészségügyi intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása.

2. A pályázók köre:
Ukrajnában élő természetes személy, aki:
Ukrajnában működő, akkreditált egészségügyi intézmény munkaviszonyban lévő, egészségügyi szakvégzettséggel rendelkező, közvetlenül a betegekkel foglalkozó dolgozója, aki rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt alkalmazza a betegekkel való kommunikációban, s vállalja, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét közzéteszi , illetve megfelelő módon a betegek tudomására hozza, valamint vállalja, hogy adatait a magyarul beszélő egészségügyi dolgozók szaknévsorába felveszik és regisztrál az Itt Magyarul Is (http://ittmagyarulis.eu/ )honlapon;

3. Igényelhető támogatás
3.1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 100 millió Ft.
3.2. Igényelhető támogatás célcsoportonként:
3.2.1. Egészségügyi intézményben dolgozók, akik:
felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkeznek és orvosi feladatokat látnak el
– összesen 150. 000 Ft.
3.2.2. Egészségügyi intézményben dolgozók, akik:
– szakirányú középfokú egészségügyi végzettséggel rendelkeznek és ápolói, felcseri, szülészeti, egyéb a közvetlen betegellátásban felmerülő egészségügyi szakfeladatokat látnak el.
– összesen 100.000 Ft.
3.3. A Támogató a támogatási összeget egy részletben a banki átutalással teljesíti. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
3.5. A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.
3.6. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
3.7. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

4. Pályázatok benyújtásának módja:
Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2015. október 15. – 2015. november 15.közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani. A pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás űrlapja a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottainál.

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

5. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
5.1. Pályázati adatlap, amely tartalmazza a magyar nyelven egészségügyi szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók adatait, a szaknévsorába való felvételt biztosító nyilatkozatot, illetve az Itt Magyarul Is weboldalon való regisztrálást bizonyító regisztrációs lapot.
A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.
5.2. A pályázat mellékletei
A 3.2.1. és a 3.2.2. pontokban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek esetén:
– A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
– A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
– A pályázó diplomájá(i)nak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
– A pályázó munkáltatói igazolásának eredeti példánya,
– A Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága igazolásának eredeti példánya

6. Hiánypótlás
Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

7. Pályázat elbírálási és eljárási rend:
A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. A lebonyolító szervezet javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja.

8. Szerződéskötés:
A nyertes pályázókkal a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

9. Szerződésszegés következményei:
Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette, illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg – visszafizetni.

10. Adatvédelmi hozzájárulás:
A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.
a pályázó neve,
lakcíme
a pályázott összeg,
a pályázatról szóló döntés,
a támogatási összeg,
a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
a támogatás futamideje.
A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

11. A pályázati csomag elemei
a.) pályázati felhívás
b.) pályázati adatlap

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális vagy központi irodájához fordulhatnak. Honlap: www.kmkszalap.org